VERKOOP – EN BETALINGSVOORWAARDEN

1. Bestellingen zijn slechts bindend wanneer ze door ons uitdrukkelijk zijn aanvaard. Deze aanvaarding geschiedt onder het voorbehoud, dat onze leveranciers niet in de onmogelijkheid zijn ons de bestelde goederen te leveren ten gevolge van in- of uitvoerbeperkingen of ingevolge ernstige stoornissen in het bedrijf van de leveranciers, stakingen, mobilisatie, oorlog enz. In dit geval kunnen wij tot geen enkele schadevergoeding worden verplicht.

2. Opgegeven leveringstijden van goederen zijn voor ons niet bindend wanneer onze leveranciers niet in staat zijn binnen de met ons overeengekomen termijn te leveren. In afwijking van het bepaalde in artikel 1302 B.W. geeft overschrijding van de leveringstermijn niet het recht ontbinding van de overeenkomst te vorderen.

3. De verzending van de goederen geschiedt voor rekening en op risico van de koper ook al is franco levering overeengekomen. Alle extra kosten welke voortvloeien uit onvoorzien oponthoud gedurende het vervoer, wat de oorzaak daarvan ook moge zijn, komen ten laste van de koper voor zover de vervoerder hiervoor niet aansprakelijk kan worden gesteld.

4. Slechts op verzoek van de koper zullen transport- en andere risico’s door ons worden verzekerd in welk geval de verzekeringskosten ten laste van de koper komen.

5. Bij heffing van nieuwe of verhoging van bestaande rechten en wijziging van kosten, alsook wijziging van de koers van de valuta, hetzij in ons land, hetzij in het land van herkomst der goederen, en voor zover deze heffing, respectievelijk verhoging of wijziging, de lopende leveringscontracten en de nog niet uitgevoerde opdrachten beinvloedt, behouden wij ons een overeenkomstige wijziging van de overeengekomen prijzen voor.

6. Geleverde goederen blijven ons eigendom tot de volledige betaling van alle geleverde goederen voldaan is.

7. Iedere betwisting omtrent deze verkoopvoorwaarden, facturen of leveringen, dient ons, bij aangetekend schrijven ter kennis te worden gebracht binnen veertien dagen na ontvangst van deze verkoopvoorwaarden , factuur of levering. De faktuur wordt geacht te zijn ontvangen de dag na de datum erop vermeld.

8. Iedere clausule vervat in bestellingen, briefwisseling of drukwerken der kopers, welke in tegenstelling is met deze voorwaarden, kan slechts in aanmerking genomen worden na schriftelijke overeenkomst.

9. Tenzij schriftelijk anders is overeengekomen moet de betaling van de koopprijs geschieden binnen dertig dagen na factuurdatum zonder enige korting. Reklames geven de koper geen recht om betalingen op te schorten. De debiteur is verplicht bij overschrijding van de betalingstermijn de wettelijke rente vermeerderd met de ECB-rente te betalen. Daarenboven wordt van rechtswege het nog verschuldigde bedrag verhoogd met deze rente zo de factuur niet binnen een termijn van acht dagen te lopen vanaf de ontvangst van de aangetekende ingebrekestelling. Incassokosten, zowel gerechtelijke als buitengerechtelijke, komen voor rekening van de koper.

10. Alle uit deze overeenkomst voortvloeiende geschillen zijn bij uitsluiting van andere gerechtelijke colleges ter kennismaking van de ter plaatse van verkoper bevoegde rechter.

 

P.S.: in afwijking van de standaard leveringsvoorwaarden is de debiteur verplicht bij overschrijding van de betalingstermijn (binnen 30 dagen na levering tenzij anders overeengekomen) de wettelijke rente vermeerderd met de ECB-rente te betalen.